Jacobs Trading

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. Jacobs Trading: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jacobs Trading gevestigd aan de Langen Akker 148 te Berg en Terblijt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 14634870;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Jacobs Trading producten levert dan wel met wie Jacobs Trading een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Jacobs Trading en de klant.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Jacobs Trading en de klant waarop Jacobs Trading deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jacobs Trading, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jacobs Trading en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen.
3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jacobs Trading opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Jacobs Trading haar aanbieding baseert.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Jacobs Trading daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Jacobs Trading binden Jacobs Trading niet.
3.6 Jacobs Trading heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3.7 Jacobs Trading heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Jacobs Trading heeft aanvaard.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jacobs Trading het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 Jacobs Trading is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Jacobs Trading is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

Artikel 6 – Verplichtingen van de klant
6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Jacobs Trading aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jacobs Trading worden verstrekt. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Jacobs Trading het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra aan de klant in rekening te brengen.
6.2 De klant is gehouden Jacobs Trading onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Jacobs Trading onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.4 Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren, gebruiken en verwerken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
6.5 De klant vrijwaart Jacobs Trading voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 7 – De op het product te vermelden tekst en/of afbeelding
7.1 Wijzigingen in de tekst en/of de afbeelding die Jacobs Exclusief op het product dient te vermelden dienen schriftelijk of elektronisch aan Jacobs Trading te worden medegedeeld. Mondelinge wijzigingen worden niet in behandeling genomen.
7.2 Wijzigingen in de tekst en/of de afbeelding, worden alleen in behandeling genomen indien Jacobs Exclusief nog geen aanvang heeft gemaakt dan wel heeft laten maken met het vervaardigen van het product.
7.3 Jacobs Trading is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd of onvolledig opgeven van de tekst en/of de afbeelding die Jacobs Exclusief op het product dient te vermelden.

Artikel 8 – Inlichtingen en adviezen
8.1 Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten van Jacobs Trading adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en Jacobs Trading kan voor eventuele schade daaruit direct dan wel indirect voortvloeiende niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 9 – Annulering
9.1 Indien de klant de bestelling annuleert, worden alle reeds door Jacobs Trading gemaakte kosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10 – Prijzen
10.1 Voor Jacobs Trading is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Jacobs Trading gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
10.2 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is Jacobs Trading gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
10.3 Indien de oorspronkelijke prijs ingevolgde lid 1 en/of lid 2 van dit artikel wordt verhoogd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of elektronisch te geschieden binnen 5 werkdagen nadat Jacobs Trading de klant van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
10.4 Een verhoging van de prijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 11 – Wijzigen van de overeenkomst
11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
11.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jacobs Trading zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
11.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Jacobs Trading de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 12 – Levering
12.1 De door Jacobs Trading opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
12.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde dan wel bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Jacobs Trading slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
12.3 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Jacobs Trading ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals o.a. verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
12.4 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
12.5 Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 13 – Risico-overgang
13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 – Betaling
14.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant 50% van het volledige factuurbedrag direct na het tot stand komen van de overeenkomst over te maken naar een door Jacobs Trading aangewezen bankrekeningnummer. Het overige factuurbedrag dient netto contant bij (af)levering zonder enige korting of schuldvergelijking te worden voldaan, of door middel van storting of overmaking op een door Jacobs Trading aangewezen bankrekeningnummer, binnen 14 dagen na de factuurdatum.
14.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Jacobs Trading de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
14.3 Een betaling door de klant strekt primair ter voldoening van de door Jacobs Trading gemaakte invorderingskosten, vervolgens van de rente en tenslotte van de hoofdsom.
14.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Jacobs Trading op de klant onmiddellijk opeisbaar.
14.5 Jacobs Trading kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Jacobs Trading verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 15 – Reclames en verjaring
15.1 Alle gegevens en inlichtingen die door Jacobs Trading zijn verstrekt over de geschiktheid en toepassing van de producten zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.
15.2 Jacobs Trading raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
15.3 Jacobs Trading dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Jacobs Exclusief indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
15.4 Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
15.5 Indien het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jacobs Exclusief slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze algemene voorwaarden.
15.6 Alle aanspraken jegens Jacobs Trading die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Jacobs Exclusief zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 16 – Garantie
16.1 Op de pizzaovens en andere diverse elektronische apparaten wordt een fabrieksgarantie gegeven van 2 jaar.
16.2 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien er sprake is van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
16.3 De garantie vervalt indien de klant enige verplichting jegens Jacobs Trading niet nakomt.
16.4 De klant dient schriftelijk onder opgave van de aard en de grond van de klachten en beroep te doen op de garantie.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
17.1 Alle door Jacobs Trading geleverde producten blijven eigendom van Jacobs Trading totdat de klant alle verplichtingen uit de met Jacobs Trading gesloten overeenkomst is nagekomen.
17.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren noch te verkopen. 
17.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Jacobs Trading zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
17.4 Door Jacobs Trading geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
17.5 Jacobs Trading is te allen tijde gerechtigd om de geleverde producten, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de klant of diens houders weg te (doen) halen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt. De klant is, zonder enig voorbehoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde de producten aan Jacobs Trading ter beschikking te stellen.

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding
18.1 Jacobs Trading is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
18.2 Voorts is Jacobs Trading bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.3 Jacobs Trading is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Jacobs Trading omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
18.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Jacobs Trading vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
18.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jacobs Trading op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Jacobs Trading de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid
19.1 Jacobs Trading kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
19.2 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jacobs Exclusief is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jacobs Trading kenbaar behoorde te zijn.
19.3 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in artikel 6 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
19.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Jacobs Trading geleverde product, sluit Jacobs Trading iedere aansprakelijkheid uit.
19.5 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
19.6 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.
19.7 In geen geval is Jacobs Exclusief aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
19.8 Emaille en blikken borden worden met de hand gemaakt. Vanwege dit handmatig productieproces zijn onderlinge (kleur)verschillen mogelijk. Trading is niet aansprakelijk voor eventuele onderlinge (kleur)verschillen.
19.9 Jacobs Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
19.10 Indien Jacobs Exclusief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jacobs Trading beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Jacobs Trading gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jacobs Trading beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 20 – Overmacht
20.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Jacobs Trading liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan Jacobs Trading door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Jacobs Exclusief of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Jacobs Trading of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
20.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Jacobs Trading niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Jacobs Trading als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
20.3 Voor zover Jacobs Trading ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jacobs Trading gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 – Geheimhouding
21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
21.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Jacobs Trading gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Jacobs Trading zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jacobs Trading niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

22.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Jacobs Trading geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
22.2 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Jacobs Trading voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
22.3 Jacobs Trading f heeft het recht afbeeldingen van aan de klant geleverde producten eventueel met reclame uiting van de klant op te nemen in brochures en advertenties en op de website van Jacobs Exclusief voor reclamedoeleinden.

Artikel 23 – Slotbepalingen
23.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
23.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
23.4 Op elke overeenkomst tussen Jacobs Exclusief en de klant is Nederlands recht van toepassing.
23.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Jacobs Trading worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jacobs Trading gevestigd is. De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft 1 maand de tijd nadat Jacobs Trading zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.